poniedziałek, 7 maja 2018

Regulamin konkursu foto- Villa Antiqua 5 lat

KONKURS FOTO- 5 LAT VILLI ANTIQUA
ZASADY:
---->Podczas pobytu w Villi Antiqua zrób zdjęcie (dowolne, ale na terenie Villi)
--->Zdjęcie umieść na Facebooku lub Instagramie
--->Dodaj lokalizację: Villa Antiqua
--->Dodaj 
#villaantiqua5lat #villa_antiqua_raciborz #villaantiqua
W każdym miesiącu konkursowym (od maja do września) zostanie przyznana nagroda miesiąca za najlepsze zdjęcie danego miesiąca.
Finał konkursu odbędzie się we wrześniu. Nagroda główna zostanie przyznana wśród osób, które umieściły zdjęcie w każdym miesiącu konkursowym- minimum 5 zdjęć w czasie 5 miesięcy.
--->Konkurs trwa od 1 maja do 30 września

NAGRODY
Zwycięzca maja: deser+kawa/herbata
Finał konkursu: Pobyt w Villi Antiqua ze śniadaniem do łóżka

I. DEFINICJE 

 1. Organizatorem Konkursu Foto- 5 lat Villi Antiqua jest Villa Antiqua z siedzibą w Raciborzu 47-400, ul. Piotrowska 16.
 2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym spełni warunki konkursu.
 3. Zwycięzcami Konkursu, zwanymi dalej „Zwycięzcami” są Uczestnicy, których zgłoszenia zostaną wybrane przez jury konkursu.
 4. Nagrody przyznawane Zwycięzcom Konkursu, zwane dalej „Nagrodami” to pobyt w Villi Antiqua ze śniadaniem do łóżka oraz nagrody miesiąca ogłaszane w każdym miesiącu.
II. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs trwa w dniach 01.05.2018 do 30.09,2018
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik musi zrobić oraz umieścić zdjęcie konkursowe zgodnie z tematem oraz w komentarzu lub w opisie na facebooku lub Instagramie umieścić tagi  #villaantiqua5lat #villaantiqua #villa_antiqua_raciborz
 3. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
 4. W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który zostanie wybrany przez jury.
 5. Organizator ogłosi wyniki po każdym miesiącu konkursu, wyłaniając zwycięzcę miesiąca, oraz na początku października 2018- finał konkursu
 6. W miejscu ogłoszenia wyników znajdzie się informacja o terminie zgłoszenia się po nagrodę. Nie zgłoszenie się w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
 7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 8. Nagrody w konkursie otrzyma minimum 5 Uczestników.
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE 

 1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
 3. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: info@villaantiqua.pl w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
 4. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 6. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
 7. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 5 powyżej nie będą rozpatrywane.
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: info@villaantiqua.pl
 4. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: info@villaantiqua.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
 5. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 6. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
 7. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...